Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met deze gegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 april 2020.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

HIRM Beheer B.V., hierna te noemen ‘HIRM’

Oude Meerdijk 179

7824RV Emmen

06-51876070

info@hirm.nl

Activiteiten HIRM

HIRM houdt zich bezig met het leveren van medische voertuigen op locatie die de klant wenst.

Persoonsgegevens

HIRM gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk

behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat op grond van een opdrachtovereenkomst, voor de dienstverlening, met uw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting nodig is. HIRM verkrijgt persoonsgegevens doordat u uw persoonsgegevens HIRM verstrekt, bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per telefoon. Daarnaast kan HIRM uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening.

HIRM verwerkt en registreert de volgende (persoons)gegevens* van opdrachtgevers/offerte aanvragen:

Bedrijfsgegevens;

  • NAW-gegevens;
  • Bankrekeningnummer;
  • E-mailadressen;
  • Telefoonnummers;
  • BTW-nummer;
  • KvK-nummer;

HIRM verkrijgt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers, vrijwilligers en via derden in het kader van onze dienstverlening.

Doeleinden en grondslag

HIRM registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar vrijwilligers, opdrachtgevers en derden uitsluitend ten behoeve van de aan haar opgedragen werkzaamheden die voortvloeien uit de aan haar gegeven opdracht, denk daarbij aan: het uitvoeren van een opdracht/het nakomen van een overeenkomst, het opnemen en onderhouden van contact, een goede en efficiënte dienstverlening, beheer van het cliëntenbestand, facturering, verbetering van de dienstverlening, rapporteren en analyseren en de verbetering van de dienstverlening, danwel uit wettelijke regelgeving.

Verstrekking aan derden.

 In het kader van haar dienstverlening kan HIRM persoonsgegevens uitwisselen. HIRM kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers, gemeenten, opdrachtgevers en belangenorganisaties. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Indien HIRM gebruik maakt van derden, zal HIRM deze derden schriftelijk de verplichtingen opleggen die voortvloeien uit de privacywetgeving.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer HIRM aan een wettelijke verplichting moet voldoen. HIRM zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Social media

De social media knoppen op de website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via de social media netwerken o.a. Linkedin, Twitter, Instagram en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaring van deze social media om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

HIRM zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft HIRM passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten

U heeft het recht om HIRM een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Binnen vier weken na uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Ook kunt u HIRM verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

HIRM Beheer B.V.

Oude Meerdijk 179

7824RV Emmen

Of

Info@hirm.nl 

Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij bij indiening van uw verzoek u te identificeren. U dient bij uw verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Klacht over privacy

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door HIRM, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het eerst aangemaakt op 12 juni 2018 en voor het laatst aangepast op 29 april 2020.

HIRM kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.